VGD Hungary: Doing Business in Hungary 2019

Das englische Dokument kann von der VGD Hungary- Webseite heruntergeladen werden.

https://hu.vgd.eu/hirek/doing-business-in-hungary-2019