Adatvédelmi nyilatkozat

 Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

Adatvédelmi Tájékoztató

 1. Adatkezelő adatai:

Név: Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

Idegen nyelvű megnevezés: Swisscham Hungary

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.

Levélcíme: 1134 Budapest, Váci út 33.

E-mail cím: info kukac swisscham . hu

Telefonszám: +36 30 984 96 10 | +36 30 902 63 49

A kamara nyilvántartási száma:

Adószám:

Képviseli: Dr. Béres István elnök

Honlap: www.swisscham.hu

 

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara (továbbiakban: Kamara) a rá vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, EU rendeletekkel összhangban, azok előírásai szerint vezeti nyilvántartásait, végzi statisztikai adatgyűjtési, adatfeldolgozási, információszolgáltatási tevékenységét; kezeli a Kamara birtokában levő személyes adatokat. Valamennyi folyamat (tevékenység) esetében készül személyes adatvagyon leltár, a kockázatelemzés. A Kamara az adatkezelése és feldolgozása során olyan fokozott gondossággal jár el, amely az adatvédelmi incidensek előfordulásának megelőzését szolgálja.

A Kamara, a továbbiakban úgy is, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Kamara a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 1. Adatkezelési alapelvek:

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
 2. b) azt törvény (egyéb jogszabály) vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok

 1. a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
 2. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
 3. c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 • A személyes adatok köre

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Amennyiben az adatközlők nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, cégnév, kamarai díjakkal kapcsolatos befizetések, rendezvényeken való részvételek a rendezvény megnevezése és időpontja szerint, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendezvényeken készült fotók.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg. A munkaviszonyból és megbízási jogviszonyból származó személyügyi adatok a törvényi előírásnak megfelelően – nem selejtezhetők; ez esetben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 1. A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás kapcsán a Kamara honlapján megadott kapcsolattartóval telefonon és e-mailen kapcsolatba léphet. Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 1. Online regisztráció során keletkezett adatok

Online regisztráció esetén az érintettek köre az a felhasználó, aki regisztrál a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara által szervezett eseményre és megadja személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az adatkezelés célja:

 • A rendezvény kapcsán megfogalmazott szolgáltatások teljesítése.
 • Kapcsolatfelvétel az adott rendezvény kapcsán elektronikus megkereséssel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és a regisztráció elküldésével ad meg. Az online regisztráció során megadott adatokba kizárólag a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara munkatársai és az IT üzemeltetési munkatárs tekinthetnek be.

Adattárolás időtartama: a regisztráció aktív fennállását követő 30 nap.

 • Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 • A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara swisscham.hu megnevezésű honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja meg: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.

Ezek az adatok automatikus adattovábbítás folytán a Google Analytics szolgáltatásban jelennek meg. Ezeket az adatokat a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

A honlapon végzett rendezvényre jelentkezéssel és eljárás indításával kapcsolatos adatkezelés

A swisscham.hu honlapon végzett rendezvényekre való jelentkezések során megadott adatokat a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara az adott rendezvényekre vonatkozó további információk megküldésére, valamint számla készítésére használja.

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Hírlevél anyagok és egyéb információk kezelése

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara tagjai illetve partnerei, a Kamara részére megküldött hírlevelek, hírlevélbe kerülő anyagok megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják az abban szereplő adatok hírlevélben illetve a Kamara honlapján, közösségi oldalain történő megjelenítésére és a Kamara tagjai valamint partnerei felé való továbbítására.

A Kamara eseményein készült fotókkal kapcsolatos adatkezelés

A Kamara a rendezvényeiről, szervezett egyéb eseményeiről fotókat készít, amelyen a részt vevő személyek szerepelhetnek. A Kamara a meghirdetett eseményekre történő regisztráció során, a regisztrációval egyidejűleg felhívja a résztvevők figyelmét a fotók készítésére. A résztvevőnek az esemény előtt kifejezett formában jeleznie kell, amennyiben nem járul hozzá a Kamara nyilvános oldalain fotón történő megjelenésre.

Meghirdetett állásra történő jelentkezés

A jelentkezők a pályázati anyag megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják a pályázati anyag, illetve az azokban szereplő személyes adataik kezeléséhez. A személyes adatokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából, a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. Az adatfeldolgozók azonosítása és kapcsolati adatai

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Kapcsolattartással összefüggő feladatok

A személyes adatok feldolgozását és a hírlevél szolgáltatást, valamint minden egyéb kapcsolattartással összefüggésben lévő feladatot, adatbázis karbantartást és feldolgozást a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara (székhelye: 1234 Budapest, Váci út 33., nyilvántartási száma: ) látja el.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Kézbesítési cím: 1134 Budapest, Váci út 33.

E-mail cím: info kukac swisscham pont hu
Telefon: 06 30 984 9610 |  06 30 902 6349

IT szolgáltatás és tárhely szolgáltatások

A www.swisscham.hu weboldal tárhely szolgáltatója:

Tárhely.Eu

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4.

X. em. 241.; cégjegyzékszáma: 01-09-909968; e-mail címe: gdpr@tarhely.eu

Futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó Partnereinknek

A Kamara a gyorspostai küldeményeit a Magyar Posta Zrt-nél intézi.

Könyviteli szolgáltatást biztosító Partnereink

…….

Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.
A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara biztosítja, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az érintett adataihoz. A Kamara fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amely átvezetésre kerül jelen tájékoztatóba. Kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Ügyfél kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara költségtérítést állapít meg.

A Kamara a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Kamara a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Irányadó jogszabályok
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

A Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési szabályzat módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.swisscham.hu weboldalon történik.

Budapest

Aranyszponzor

Szponzorok

Egészségügyi partner

Intézményi partnerek

A Swisscham Hungary elérhetőségei

Lipovecz Júlia
Igazgatónő
+36 30 984 96 10

Kövessen minket
Facebookon és Linkedinen

Székhely, postázási cím:
1134 Budapest, Váci út 33.

Iroda:
1016 Budapest, Fém utca 6.

Nyilvántartási szám: 01-02-0007582
Adószám: 18072897-1-41
Számlaszám: 10918001 00000411 72000001
IBAN: HU74109180010000041172000001
BIC: BACXHUHB
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Médiapartnereink:
Kommunikációs partner:
Vissza az oldal tetejére